Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2021

VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chtelnica

VZN 32021 -o-určení FP stravovanie v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,71 kB
Vložené: 17. 8. 2021

Rok 2020

VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica

VZN č. 4_2020_ O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 841,54 kB
Vložené: 15. 12. 2020

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

VZN č. 3_2020_o miestnom popaltku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,65 kB
Vložené: 15. 12. 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o určení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN 22016 -o-nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,92 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica

VZN č. 12020_dotácie z rozpočtu obce - úprava v nadväznosti na upozornenie OP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,07 kB
Vložené: 17. 8. 2020

Rok 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN 22019 -o-miestnom poplatku za KO_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN 32019-o-výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,75 kB
Vložené: 13. 8. 2019

VZN č. 4/2019 o výške financovaní materskej školy a školských zariadení

VZN 42019-o-výške financovaní materskej školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,19 kB
Vložené: 13. 8. 2019

VZN č. 2/2019 o určení FP stravovanie v školských jedálňach - platné do 31.8.2021

VZN 22019 -o-určení FP stravovanie v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,96 kB
Vložené: 17. 8. 2021

VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v Obci Chtelnica

VZN-o-verejnom-poriadku Chtelnica_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,73 kB
Vložené: 21. 6. 2019

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Chtelnica

sadzobník poplatkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,48 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Rok 2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica

VZN č. 1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,1 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 2/2018

VZN č 2_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,75 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Rok 2017

VZN č. 5/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v Obci Chtelnica

VZN č. 5_2017_znečistenie ovzdušia malým zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 583,4 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica

VZN č. 6_2017_daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,99 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 7/2017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica

VZN č. 7_2017_o určení nájomného za prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,55 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 8/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v Obci Chtelnica

VZN č. 8_2017_elektronické služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,84 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica

Dodatok č 1 k VZN č 6_2017_o dani z nehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,68 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica

VZN č.1_2017__určenie dňa ZÁPISU_ZŠ s MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,99 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica, ktorej zriaďovateľom je Obec Chtelnica

VZN č.2_2017__určenie školského obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,44 kB
Vložené: 26. 9. 2017
Zobrazeno 1-20 z 97