Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Podnikanie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území obce Chtelnica

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Obce Chtelnica č. 5/2012 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času predaja služieb na území obce Chtelnica a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitách ( A./ Časť I § 4 ) je podnikateľ povinný:

a) ohlásiť Obci Chtelnica za podmienok ustanovených VZN č. 5/2012 prevádzkareň zriadenú alebo umiestnenú na území obce,

b) ohlásiť Obci Chtelnica za podmienok ustanovených  VZN č. 5/2012 čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (prevádzkovú dobu) prevádzkarne na území obce.

Podľa VZN č. 5/2012 ( A./ Časť IV § 9 ):

 1. podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami VZN č. 5/2012
 2. je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný ohlásiť Obci Chtelnica určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne, prípadne zmeny prevádzkovej doby, najneskôr 5 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne alebo zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne. Súčasťou ohlásenia prevádzkovej doby je aj ohlásenie prevádzkarne zriadenej alebo umiestnenej na území obce podľa osobitných ustanovení VZN č. 5/2012.

Písomné Ohlásenie prevádzkovej doby a ohlásenie prevádzkarne zriadenej alebo umiestnenej na území obce musí obsahovať tieto údaje:

 • názov a adresu prevádzkarne,
 • dátum začatia činnosti prevádzkarne,
 • čas predaja alebo prevádzkový čas,
 • sortiment predaja, resp. poskytované služby.

K ohláseniu podnikateľ priloží:

 • oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov,
 • fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných na účely prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne a to v súlade s osobitným zákonom
 • kolaudačné rozhodnutie k prevádzkarni a v prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne, fotokópiu príslušného dokladu o zmene účelu využitia,
 • na vyžiadanie obce aj iné doklady (napr. pri prevádzkarni s hudobnou produkciou, vyjadrenie od vlastníka budovy, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza, v nehnuteľnostiach susediacich s budovou, kde sa prevádzkareň nachádza a v nehnuteľnostiach ktoré môžu byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou,…)

V prípade opodstatnených sťažností na závažné alebo preukázané opakované narušovanie verejného poriadku, pokojného stavu obyvateľov obce spôsobených činnosťou prevádzkarne v čase nočného kľudu a v záujme zachovania verejného poriadku, môže Obec Chtelnica rozhodnutím zakázať hudobnú produkciu v nočnom čase alebo zrušiť pôvodne vydané potvrdenie k nočnému prevádzkovému času na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.V čase od 22.00 hod. do 06:00 hod. môže podnikateľ poskytovať služby na základe potvrdenia Obce Chtelnica. Túto skutočnosť podnikateľ oznámi Obci Chtelnica na uvedenom tlačive, ku ktorému priloží okrem uvedených dokladov protokol o meraní hluku  za nočný čas v prípade, že ide o prevádzkareň s hudobnou produkciou.

Exteriérové sezónne sedenie podnikateľ môže prevádzkovať iba pod podmienkou, že hluk a hudobná produkcia z prevádzkarne do vonkajšieho prostredia a do obytných miestností susediacich s prevádzkarňou nepresahuje prípustnú hladinu hluku podľa osobitného predpisu, dodržiava príslušné právne predpisy a preukáže sa potvrdením obce o splnení podmienok pre prevádzkovú dobu exteriérového sedenia.

V sezónnom exteriérovom sedení je zakázané používať hudobnú produkciu. Prevádzkareň musí byť technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečená tak, aby hluk nezasahoval do vonkajšieho prostredia.

Obec Chtelnica vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej doby v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie o určení prevádzkovej doby podnikateľom (prevádzkovateľom) bude nad rámec rozsahu ustanoveným VZN č. 5/2012 pre pravidlá času predaja v obchodoch a času poskytovania služieb, obec vydá oznámenie o určení maximálne prípustného rozpätia prevádzkovej doby danej prevádzky, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto VZN.

Ohlásenie podnikateľa o určení prevádzkovej doby potvrdené obcou podľa VZN č. 5/2012 alebo oznámenie obce o určení prevádzkovej doby vydaným podľa tohto VZN je pre prevádzku záväzné.

Ostatné povinnosti podnikateľa uvedené vo VZN č. 5/2012:

 • Podnikateľ je povinný ohlásiť zrušenie prevádzkovej doby (napr. pri ukončení činnosti prevádzky) Obci Chtelnica najneskôr do 15 pracovných dní od jej zrušenia.
 • Podnikateľ alebo osoba zodpovedná za prevádzku je povinná preukázať sa písomným potvrdením o ohlásení alebo oznámením prevádzkovej doby prevádzkarne vydaným Obcou Chtelnica na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania uvedeného VZN.
 • Podnikateľ (prevádzkovateľ) okrem povinnosti prevádzkareň zvonka viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu, je povinný na prevádzkarní zvonka pri vstupe viditeľne označiť prevádzkovú dobu ustanovenú podľa uvedeného VZN.
 • Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzky okrem iného:

a) bola prevádzkareň zvonka viditeľne označená údajom o prevádzkovej dobe, ktorá musí byť v súlade s určením prevádzkovej doby podľa uvedeného VZN,

b) bola dodržiavaná určená prevádzková doba,

c) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom.

 

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Obce Chtelnica č. 5/2012 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času predaja služieb na území obce Chtelnica a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitách ( B./ Časť II § 3 ) je usporiadateľ povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie na území Obce Chtelnica najneskôr 3 dni pred usporiadaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný bezodkladne oznámiť. Oznámenie sa podáva na predpísanom tlačive.

Usporiadatelia podujatí, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitých predpisov sa môžu dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

V oznámení treba uviesť označenie a presnú adresu, resp. sídlo usporiadateľa, názov, hlavné a súvisiace obsahové zameranie podujatia, deň, miesto a čas jeho konania.

Ak podujatie konané na verejnom priestranstve bude spojené s reklamnými, propagačnými, komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo politických strán, a za týmto účelom umiestnením predajného alebo iného zariadenia alebo iným osobitným užívaním verejného priestranstva, je usporiadateľ súčasne povinný postupovať v súlade VZN Obce Chtelnica o miestnych daniach, v zmysle ktorého je usporiadateľ povinný obci odviesť daň za užívanie verejného priestranstva.

Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo ak sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase má podľa skôr doručeného oznámenia konať iné podujatie, môže Obec Chtelnica navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.

Obec Chtelnica môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať v mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva obce.

Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.

Ostatné povinnosti usporiadateľa uvedené vo VZN č. 5/2012:

 • Predĺženie podujatia po 22.00 hod. musí usporiadateľ dokladovať súhlasom vopred vydaným Obcou Chtelnica.
 • Usporiadateľ je povinný zabezpečiť vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia, zachovávať poriadok počas jeho priebehu, dodržiavať príslušné autorsko-právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom. Zároveň usporiadateľ zodpovedá za dodržanie maximálne povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa z priestorov konania podujatia ustanovenej osobitným predpisom.
 • Ak sa usporiadateľovi pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc Policajný zbor. Môže tak urobiť i vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.

Povinnosti účastníkov podujatia uvedené vo VZN č. 5/2012:

 • Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a zdržať sa všetkého, čím by narušovali pokojný priebeh podujatia.
 • Účastníci nesmú mať pri sebe zbraň alebo čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším, prípadne čo by mohlo viesť k poškodeniu zdravia.
 • Ak poruší účastník podujatia povinnosť uvedené v ods. 1. a 2., je povinný na pokyn usporiadateľa podujatie opustiť.
 • Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť. 

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8 9
1
10 11
1
12 13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
2
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2