Chtelnica
Chtelnica

Obecný úrad

Nám. 1. mája 495/52
922 05 Chtelnica

IČO: 00 312 584
DIČ: 20 20 53 08 86

Tel: 033/779 41 25, 033/779 42 05, 0901 910 009
 


Starosta obce

starostaIng. Ján Horváth
Tel: +421 905 516 429
Email: starosta@chtelnica.sk

 

 

Zástupca starostu obce Chtelnica:
Peter Soják
Tel: +421905 279 794

Zamestnanci OcÚ Chtelnica:

Eva Bokorová
- evidencia obyvateľov
- stavebná agenda
- civilná a požiarna ochrana obyvateľstva; životné prostredie 
- matrika
- oznamy na káblovej televízii, vyhlasovanie v miestnom rozhlase
kontakt: 033 7794 125, e-mail: bokorova@chtelnica.sk

Gabriela Branišová
- sociálna agenda
- evidencia cudzincov
- uznesenia a zápisnice z obecného zastupiteľstva
- evidencia hrobových miest
- matrika
kontakt: 033 7794 125, e-mail: branisova@chtelnica.sk

Ing. Soňa Pleváková
- uzatváranie zmlúv
- projekty, dotácie
- verejné obstarávanie a prieskum trhu
- zabezpečovanie a príprava kultúrnych podujatí
- grafická tvorba plagátov, webová stránka, sociálne siete
- tvorba časopisu Chtelničan: redakcia@chtelnica.sk
- správca budovy a expozície kaštieľa v Chtelnici
- povinné zverejňovanie dokumentov
kontakt: 033 7719 176, e-mail: chtelnica@chtelnica.sk

Dana Alchusová
- dane a miestne poplatky
- odpadové hospodárstvo a ŽP
kontakt: 033 7794 205, e-mail:  dane@chtelnica.sk

Ing. Soňa Kubišová
- účtovníctvo
- správa majetku
- personálna, mzdová agenda
kontakt: 033 7719 176, 0911 999 403, e-mail: ekonom@chtelnica.sk 

Soňa Kičinová
- účtovníctvo
- správa majetku
- zverejňovanie faktúr
kontakt: 033 7719 176, 0911 999 403, e-mail: uctovnik@chtelnica.sk


Správa obecných budov a ciest
Ľuboš Lukačovič, Rudolf Rechtorík


Správa verejnej zelene
Danka Suchánová

 

Základné dokumenty obce:

Štatút obce

Organizačná štruktúra Obce Chtelnica

Kolektívna zmluva