Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Matrika

Vydanie rodného listu

K vydaniu rodného listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej rodný list ide alebo príbuzný v prvom pokolení. Doklad sa vydáva na základe žiadosti.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

 • za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5,- EUR v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni Obecného úradu Chtelnica

 

Vydanie rodného listu pri narodení

Pri narodení dieťaťa zdravotnícke zariadenie doručí na príslušnú matriku (podľa miesta narodenia) hlásenie o narodení dieťaťa.

K vybaveniu prvého rodného listu je potrebné doložiť občianske preukazy rodičov dieťaťa, u zosobášených aj sobášny list. U nezosobášených je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov, aby sa mohol urobiť zápis o určení otcovstva, s dohodou o priezvisku pre dieťa.

K rodnému listu obdržíte aj žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ktorú si podáte na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu matky dieťaťa.

Vybavuje: Matričný úrad podľa miesta narodenia

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

 

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde sa manželstvo uzatvára, podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

K uzavretiu manželstva pred orgánom štátu aj pred orgánom cirkvi sú potrebné rovnaké  nasledovné doklady:

Slobodní:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy

Ovdovelí:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a úmrtný list manžela (ky)

Rozvedení:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode predošlého manželstva

Maloletí:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre maloletého (ú)

 

Cudzinci:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy (u cudzinca pas), u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manžela (manželky), osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami. Cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom.

 

Doklady je potrebné predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Tlačivo: Žiadosť o uzatvorenie manželstva obdržíte na obecnom úrade.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

Správny poplatok sa vyberá v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni Obecného úradu Chtelnica nasledovne:

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky (položka 18, písm. a zákona o správnych poplatkoch)  20,- EUR
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky (položka 18, písm. b zákona o správnych poplatkoch)  20,- EUR
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby (položka 18, písm. c zákona o správnych poplatkoch)  20,- EUR
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti (položka 18, písm. d zákona o správnych poplatkoch)  70,- EUR
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami (položka 18, písm. e zákona o správnych poplatkoch)  35,- EUR
 6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom (položka 18, písm. f zákona o správnych poplatkoch)  70,- EUR
 7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami (položka 18, písm. g zákona o správnych poplatkoch)  200,- EUR
 8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (položka 18, písm. h zákona o správnych poplatkoch)  200,- EUR

Oslobodenie:

 1. od poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. od poplatku podľa písmen a) a b) položky 18 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

 

Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine.

Tento doklad možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave.

 

Vydanie sobášneho listu

K vydaniu sobášneho listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej sobášny list ide. Doklad sa vydáva na základe žiadosti.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

 • za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5,- EUR v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni Obecného úradu Chtelnica

 

Zmena mena a priezviska

K tomuto úkonu je potrebná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Na zmenu mena a priezviska nie je právny nárok, každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Bližšie informácie dostanete na matričnom úrade.

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok:

 • za úkon sa vyberá poplatok v zmysle zákona č. 145/95 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni Obecného úradu Chtelnica

 

Prijatie predchádzajúceho priezviska

Po rozvode manželstva, kde manžel prijal priezvisko druhého manžela, môže oznámiť prijatie predchádzajúceho priezviska. Lehota na podanie oznámenia je 3 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

K žiadosti je potrebné doložiť rodný list žiadateľa, platný občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: bez poplatku

 

Vedenie osobitnej matriky

Osobitná matrika vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí. Jej sídlo je v Bratislave. Žiadosť sa však podáva na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

K zápisu do osobitnej matriky, či už rodnej, sobášnej alebo úmrtnej je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • žiadosť o zápis o narodení,  o uzavretí manželstva alebo o úmrtí
 • cudzojazyčný doklad preložený do slovenského jazyka
 • platný občiansky preukaz
 • a ďalšie doklady, ktoré Vám budú upresnené na matričnom úrade podľa druhu zápisu.

Doba vybavenia: do 3 mesiacov

Poplatok: 10,- EUR

 

Vydanie úmrtného listu

K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list ide. Doklad sa vydáva na základe žiadosti.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

 • za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 EUR v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni Obecného úradu Chtelnica

 

Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí

K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:

 • 3 x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár
 • občiansky preukaz zomrelého
 • údaje o pozostalom po zomrelom

Po predložení uvedených dokladov Vám bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

Vývoz odpadu