Chtelnica
Chtelnica

Symboly obce

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 Štatút  Obce Chtelnica § 36 Symboly obce, symbolmi obce sú:

  • erb obce
  • vlajka obce
  • pečať obce.

Erb obce Chtelnica tvorí v červenom štíte strieborný, zlatým prstencom nimbovaný Baránok Boží v zlatej zbroji, ľavou prednou nôžkou držiaci so sebou zlatú žrď s rahnom so striebornou, lastovičím chvostom zakončenou koruhvou a dvoma veľkými, na obe strany okolo Baránka splývajúcimi, šnúrami zakončenými uzlami. Je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR.

Vyobrazenie erbu obce:

erb

Vlajka obce Chtelnica je v tvare obdĺžnika, pričom šírka k výške je 2:3. Vlajka obce je pruhovaná a ukončená zástrihom s tromi cípmi. Vlajka obce Chtelnica tvoria farby červená, žltá, biela, žltá a červená t.j. 5 pruhov.

vlajka

Pečať obce je tvorená okružím veľkého znaku o priemere 24 mm a kruhopisom „OBEC CHTELNICA“ po obvode. Celkový priemer pečate je 40 mm.

Vyobrazenie pečate obce:

pecat

Okrem symbolov obce používa obec aj štandardu starostu obce, ktorá má rovnakú podobu ako erb obce, je však olemovaná zlatým lemom. Pečiatky, razidlá a insígnie starostu obce, ako i ďalšie symbolové a hodnostné znaky môžu obsahovať erb obce prípadne i ďalšie heraldické modifikácie erbu podľa ich plošnej veľkosti, dôležitosti a účelu použitia.

erb