Chtelnica
Chtelnica

Verejné obstarávanie

Profil Verejného obstarávateľa

 

Obec Chtelnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o VO”).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci obecného úradu v súlade s platnou internou smernicou . Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Chtelnica
Nám. 1. mája 495/52
922 05  Chtelnica
v zastúpení: Ing. Ján Horváth
IČO: 00312584
DIČ: 2020530886

kontaktná osoba: Ing. Jana Jurkasová
tel.: 033/77 19 176
e-mail: chtelnica@chtelnica.sk
www.chtelnica.sk

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní