Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti  sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Chtelnica č. 9/2011.

Daň z nehnuteľností zahŕňa

 1. daň z pozemkov
 2. daň zo stavieb
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)

 

Daň z pozemkov

Daňovník dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v znení neskorších predpisov.

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Chtelnica v členení podľa § 6 ods. 1  zákona o miestnych daniach.

Základ dane:

Spôsob výpočtu základu  dane z  pozemkov  je  uvedený v  ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí uskutočniť vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov v EUR za 1 m2.

Hodnota pozemkov podľa jednotlivých druhov sa ustanovuje takto:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 0,7100 EUR/m2
 2. trvalé trávne porasty: 0,0315 EUR/m2
 3. záhrady: 1,8500 EUR/m2
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 0,1045 EUR/m2
 5. zastavané plochy a nádvoria: 1,8500 EUR/m2
 6. stavebné pozemky: 18,580 0EUR/m2
 7. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 1,8500 EUR/m2

Hodnota lesných pozemkov určená vo VZN sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

Sadzba dane: ročná sadzba dane:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 0,36 % zo základu dane,
 2. trvalé trávne porasty: 0,60 % zo základu dane,
 3. záhrady: 0,25 % zo základu dane,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 0,25 % zo základu dane,
 5. rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy: 0,25 % zo základu dane,
 6. zastavané plochy a nádvoria: 0,25 % zo základu dane,
 7. stavebné pozemky: 0,25 % zo základu dane,
 8. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 0,25 % zo základu dane.

 

Daň zo stavieb

Daňovník dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Chtelnica, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

Základ dane:

Základom dane zo stavieb je výmera zastavenej plochy v m². Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavenej  plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzba dane:

Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý  m2 zastavanej plochy nasledovná:

 1. 0,04 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,08 EUR  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,17 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,17 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
 5. 0,50 EUR za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 6. 0,50 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 7. 0,17 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách 1) až 6).

Správca dane určuje pre stavby uvedené v  1), 2), 3), 4) a 5) pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,033 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Správca dane určuje pre stavby uvedené v  6) a 7)  pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,33 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti  základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

 

Daň z bytov

Daňovník dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.

Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Chtelnica, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby, alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov je 0,07 EUR za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti.

Povinnosti daňovníka:

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému  správcovi dane do 31. januára toho  zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak  zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13, ods. 2 zákona o dani z nehnuteľností), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet  dane a daň si sám vypočítať.

Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov potrebujete nasledovné doklady:

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO
 • Daň z pozemkov:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)
 • Daň zo stavieb:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie,  vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra)
 • Daň z bytov:
  • doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva, LV)
 • Oznámenie  o vzniku , zániku  alebo zmene daňovej povinnosti
 • Občiansky preukaz

 

Oslobodené od dane sú:

 1. pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
 2. pozemky na ktorých sú cintoríny,
 3. háje, vetrolamy,
 4. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 5. pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
 6. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
 7. stavby slúžiace školám a školským zariadeniam,
 8. pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom

Právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný úrad o oslobodenie dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku oslobodenia od dane. V žiadosti uvedie skutočnosti rozhodujúce pre vznik oslobodenia od dane a každú zmenu týchto skutočností je povinná oznámiť obecnému úradu do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

 

Doba vybavenia: do  30 dní,  v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom

 

Vyrubovanie dane

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane  platobným  výmerom.

Platenie dane

Daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je obec, povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo platenie tejto dane v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu. Daňovník predloží správcovi dane písomnú žiadosť o povolenie splátok dane, alebo o odklad splátky dane.

Spôsob platenia dane:

 • pri platbách do 331,94 ,- EUR v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Chtelnici,
 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vo VÚB a.s., pobočka Trnava, číslo účtu 6326-212/0200

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
3
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
5
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
3
4
2