Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Miestne dane

Obec Chtelnica na svojom území ukladá tieto miestne dane:

 1. daň za psa,
 2. daň z užívania verejného priestranstva,
 3. daň z ubytovania,
 4. daň za predajné automaty,
 5. daň za nevýherné hracie prístroje,
 6. daň za jadrové zariadenie.

 

Daň za psa

Daň za psa sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Chtelnica č.10/2011.

Daňovník: daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Predmetom dane za psa: je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok:

 • 5,-  EUR za psa chovaného v rodinnom dome
 • 17 ,- EUR za psa chovaného v bytovom dome
 • 17 ,-EUR za psa stráženého objektu

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa.

Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Povinnosti daňovníka: Majiteľ  psa je povinný do 30 dní ohlásiť správcovi dane zmeny, ktoré nastali pre vyrubenie dane t.j. prihlásiť/odhlásiť psa z/do evidencie. Odhlásenie psa z evidencie sa vykoná na základe písomného prehlásenia vlastníka psa, prípadne potvrdenia od veterinárneho lekára  o utratení psa. Vznik daňovej povinnosti alebo zánik daňovej povinnosti daňovník písomne oznámi v jednom vyhotovení na Obecný úrad v Chtelnici a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, meno, druh, rasa, evidenčné číslo psa podľa schváleného VZN č.12/2011 o niektorých podmienkach držania psov, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia alebo uhynutia alebo skončenia chovu, resp. držania psa, stanovište psa s uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní, sadzbu dane za psa podľa ods. 4 tohto ustanovenia, prehlásenie o pravdivosti údajov a vlastnoručný podpis daňovníka.

Na potvrdenie skutočnosti, že za psa nie je povinnosť platiť daň je vlastník alebo držiteľ psa povinný predložiť príslušné potvrdenie.

Je potrebné predložiť občiansky preukaz držiteľa psa.

Doba vybavenia: na počkanie

 

Platenie dane:

Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Spôsob platenia dane:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Chtelnici,
 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vo VÚB a.s., pobočka Trnava,  číslo účtu 6326-212/0200

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívania verejného priestranstva sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Chtelnica č.10/2011.

Daňovník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva

 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva: je osobitné užívanie verejného priestranstva umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky (stavebného materiálu, palivového dreva), opakované užívanie verejného priestranstva motorovými vozidlami a podobne.

 

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m² alebo parkovacie miesto

 

Sadzba dane: za každý i začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je nasledovná:

 • 0,70 EUR za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, a iných atrakcií
 • 0,17 EUR za umiestnenie skládky

za opakované užívanie verejného priestranstva motorovým vozidlom:

 • do 3,5 t pre fyzickú osobu 0,01 EUR
 • nad 3,5 t pre fyzickú osobu 0,17 EUR
 • do 3,5 t pre právnickú osobu 0,17 EUR
 • nad 3,5 t pre právnickú osobu 0,17 EUR
 • 0,35 EUR  za vrak motorového vozidla bez ŠPZ

Zdaňovacím obdobím je doba skutočného osobitne užívaného priestranstva.

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva.

Daňová povinnosť zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Povinnosti daňovníka: Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Chtelnici, a to pred začatím užívania verejného priestranstva, najneskôr v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. Daňovník je povinný predložiť podľa čl. 2 bodu 6 písm. c) kópiu technického preukazu motorového vozidla. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 30 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Chtelnici skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

 

Tlačivá obdržíte na obecnom úrade.

Doba vybavenia: na počkanie

Platenie dane:

Daň obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Spôsob platenia dane:

 • jednorázovo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Chtelnici
 • pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Chtelnici.
 • pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu dane na Obecnom úrade v Chtelnici pri ohlasovaní vzniku daňovej povinnosti daňovníkom. Táto daň je splatná v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Chtelnici, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom  na účet správcu dane v Dexia banka Slovensko, a.s. číslo účtu 1132664006/5600 .

 

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Chtelnica č.10/2011.

Daňovník: fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania odplatne prechodne ubytuje.

 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania

 

Základom dane je počet prenocovaní

Sadzba dane: je 0,33 EUR na osobu a noc

Zdaňovacím obdobím je doba určená počtom prenocovaní, počas ktorej sa fyzická osoba odplatne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodné ubytovania.

 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Povinnosti platiteľa dane:

 • Prevádzkovateľ je povinný zaregistrovať sa na Obecnom úrade v Chtelnici najneskôr v deň začatia činnosti v poskytovaní služieb prechodného ubytovania.
 • O ubytovacej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „ Knihe ubytovaných“. Kniha ubytovaných musí mať povinne očíslované strany a musí obsahovať:
  • údaje o platiteľovi dane a prevádzkovateľovi, ktorý poskytuje službu  prechodného ubytovania,
  • názov a miesto zariadenia prechodného ubytovania,
  • meno a priezvisko ubytovaného,
  • číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu ubytovaného,
  • miesto trvalého pobytu ubytovaného,
  • dátum príchodu a odchodu
  • počet prenocovaní ubytovaného,
  • výšku zaplatenej dane za ubytovanie a číslo účtovného dokladu o zaplatení.
 • Knihu ubytovaných je povinný prevádzkovateľ predložiť ku kontrole a overeniu správnosti vedených údajov pred začiatkom poskytovania služieb prechodného ubytovania a vždy na výzvu správcu dane.
 • Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia  v hotovosti a v eurách.
 • O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami:
  • číslo pokladničného dokladu,
  • dátum vystavenia pokladničného dokladu,
  • kto vystavil pokladničný doklad,
  • kto prijal zaplatenú daň,
  • komu bol vystavený pokladničný doklad a kto zaplatil daň,
  • počet prenocovaní,
  • výška zaplatenej dane,
  • pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá pokladničný doklad vystavila
 • Pokladničný doklad o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať 10 rokov od vystavenia pre daňové účely.

Pokladničné doklady označené sériou a číslom zabezpečí  Obecný úrad Chtelnica, ktorý ich zaeviduje do evidencie prísne zúčtovateľných tlačív a vydá ich platiteľovi dane, ktorý ich prevzatie potvrdí podpisom. V prípade, ak platiteľom je právnická osoba, o vystavení dokladov rozhodne správca dane.

 

Tlačivá obdržíte na obecnom úrade.

 

Doba vybavenia: na počkanie

Platenie dane: platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť štvrťročne, a to do 10. dňa po uplynutí štvrťroka.

Spôsob platenia dane:

 • v hotovosti priamo do pokladne Obecného úradu v Chtelnici
 • bezhotovostným prevodom na účet obce vo VÚB a.s., pobočka Trnava, číslo účtu: 6326-212/0200.

 

Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Chtelnica č.10/2011.

Daňovník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“). a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Základom dane je počet predajných automatov

 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok:

 • 66,40 EUR
 • 332 ,- EUR ak skladba tovaru obsahuje alkohol a cigarety.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov.

Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Povinnosti daňovníka:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Chtelnici. Písomné oznámenie pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka a identifikáciu predajného automatu.

Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu každého predajného automatu osobitne:

 • výrobné číslo, druh, typ,  názov predajného automatu
 • deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu
 • obsah skladby ponúkaného tovaru
 • miesto umiestnenia predajného automatu
 • súčasťou evidencie sú platné doklady výrobcu k predajnému automatu

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predložiť ku kontrole alebo na Obecný úrad Chtelnica v lehote stanovenej vo výzve.

Tlačivá – obdržíte na obecnom úrade.

 

Doba vybavenia: na počkanie

Platenie dane:

Daň obec vyrubí platobným výmerom . Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Spôsob platenia dane:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Chtelnici
 • bezhotovostným prevodom na účet obce vo VÚB a.s. pobočka Trnava číslo účtu 6326-212/0200.

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Chtelnica č.10/2011.

Daňovník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

Predmetom dane za  nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry a mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:

 • 166,- EUR za elektronický hrací prístroj na počítačové hry
 • 67 ,- EUR za mechanický hrací prístroj – biliard, stolný futbal, šípky atď
 • 34 ,- EUR za elektronický alebo mechanický hrací prístroj -ostatné.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzky nevýherných hracích prístrojov.

Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Povinnosti daňovníka:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Chtelnici. Písomné oznámenie pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja.

Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

 • výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
 • miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
 • deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

Tlačivá – obdržíte na obecnom úrade.

 

Doba vybavenia: na počkanie

Platenie dane:

Daň obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Spôsob platenia dane:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Chtelnici
 • bezhotovostným prevodom na účet obce vo VÚB a.s. pobočka Trnava číslo účtu 6326-212/0200.

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8 9
1
10 11
1
12 13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
2
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2