Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 

Obchodné meno:

Obec Chtelnica

Sídlo:

Nám. 1. mája 495/52, Chtelnica 

IČO:

00312584

DIČ

20 20 53 08 86

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Horváth

 

                                                  v  zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa za účelom realizácie stavby „bytového domu Panšula III“.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce a v priloženom súbore:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 

Prílohy:

1. Geometrický plán

2. Znalecký posudok

3. Projekt stavby „bytového domu Panšula III“

4. Územnoplánovacia informácia

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: