Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o vyhlásení výberového konania – Riaditeľ Obecnej knižnice v Chtelnici

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Chtelnica v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v  znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Obecnej knižnice v Chtelnici, Námestie 1. mája 495/52, Chtelnica.

 

Rozsah pracovného úväzku: čiastočný úväzok - 6 hodín týždenne

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

- vítaná je minimálna 2-ročná odborná prax,

- odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach),

- ovládanie štátneho jazyka,

- bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, manažérske zručnosti  a osobné    predpoklady na výkon funkcie,

- zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie,

- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- profesijný štruktúrovaný životopis a fotokópiu dokladu o vzdelaní,

- predloženie výpisu z registra trestov (nie staršieho ako 3 mesiace),

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle         § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Základná zložka mzdy:

 

- tarifný plat podľa § 7 pri kratšom pracovnom čase 15% mesačne t.j. 83.00 € brutto

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte poštou alebo osobne na Obecný úrad v Chtelnici, Námestie 1.mája 495/52, 922 05 Chtelnica najneskôr do 09.08.2019 v zalepenej obálke označenej nápisom ,,Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka Obecnej knižnice v Chtelnici.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

 

Chtelnica 15. 07. 2019                                                                     

Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková