Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Chtelnica - Zmeny a doplnky č. 4“

 

Obec Chtelnica ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým právnickým osobám, dotknutým orgánom a ostatnej verejnosti v súlade s § 22 stavebného zákona, že prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Chtelnica - Zmeny a doplnky č. 4“ sa uskutočňuje v lehote od 24. 01. 2022 do 24. 02. 2022.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Chtelnici a na internetovej stránke:

www.eco-cities.eu/chtelnica

Týmto Vás súčasne žiadame o stanovisko. Vaše stanovisko, resp. pripomienky k návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie je možné uplatniť písomnou formou v zmysle § 22 stavebného zákona do 30 dní odo dňa zverejnenia, resp. doručenia tohto oznámenia, na poštovú alebo e-mailovú adresu obce Chtelnica. Ak sa dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj alebo dotknutý orgán v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá pripomienky. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

S pozdravom

Ing. Ján Horváth, starosta obce Chtelnica

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Chtelnica - Zmeny a doplnky č. 4“ (145.83 kB)

Dátum zvesenia: 25. 2. 2022 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková