Chtelnica
Chtelnica

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. januára 2023) v úradných hodinách obce,

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. januára 2023),

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. januára 2023) na elektronickú adresu obce:

 

chtelnica@chtelnica.sk

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi :
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu,
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

                                                                                              

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (170.42 kB)

Dátum zvesenia: 21. 1. 2023 Zodpovedá: Správca Správca