Chtelnica
Chtelnica

Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chtelnica

Dátum zvesenia: 13. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Správca