Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

Dodatok č. 1 k VZN 32020 -o-miestnom poplatku za KO_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,4 kB
Vložené: 14. 12. 2021

VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chtelnica

VZN 32021 -o-určení FP stravovanie v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,71 kB
Vložené: 17. 8. 2021

Rok 2020

VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica

VZN č. 4_2020_ O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 841,54 kB
Vložené: 15. 12. 2020

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

VZN č. 3_2020_o miestnom popaltku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,65 kB
Vložené: 15. 12. 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o určení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN 22016 -o-nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,92 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica

VZN č. 12020_dotácie z rozpočtu obce - úprava v nadväznosti na upozornenie OP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,07 kB
Vložené: 17. 8. 2020

Rok 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN 22019 -o-miestnom poplatku za KO_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN 32019-o-výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,75 kB
Vložené: 13. 8. 2019

VZN č. 4/2019 o výške financovaní materskej školy a školských zariadení

VZN 42019-o-výške financovaní materskej školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,19 kB
Vložené: 13. 8. 2019

VZN č. 2/2019 o určení FP stravovanie v školských jedálňach - platné do 31.8.2021

VZN 22019 -o-určení FP stravovanie v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,96 kB
Vložené: 17. 8. 2021

VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v Obci Chtelnica

VZN-o-verejnom-poriadku Chtelnica_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,73 kB
Vložené: 28. 4. 2022

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Chtelnica

sadzobník poplatkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,48 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Rok 2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica

VZN č. 1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,1 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 2/2018

VZN č 2_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,75 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Rok 2017

VZN č. 5/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v Obci Chtelnica

VZN č. 5_2017_znečistenie ovzdušia malým zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 583,4 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica

VZN č. 6_2017_daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,99 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 7/2017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica

VZN č. 7_2017_o určení nájomného za prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,55 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 8/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v Obci Chtelnica

VZN č. 8_2017_elektronické služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,84 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica

Dodatok č 1 k VZN č 6_2017_o dani z nehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,68 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica

VZN č.1_2017__určenie dňa ZÁPISU_ZŠ s MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,99 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica, ktorej zriaďovateľom je Obec Chtelnica

VZN č.2_2017__určenie školského obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,44 kB
Vložené: 26. 9. 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica - platné do 31.08.2019

Dodatok č 1 k VZN č 3_2017_o určení príspevok na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,22 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Chtelnica

VZN_4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,73 kB
Vložené: 26. 9. 2017

Rok 2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

VZN č.2_2016__nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,03 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chtelnica

VZN č.4_2016__fond udržby a opráv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,37 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

VZN č. 5_2016_o miestnom popaltku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,3 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2015

VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2017

VZN č 3_2015_daň z nehnuteľnosti_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,91 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2016

VZN č 2_2015_komunálny odpad_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,56 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2014

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č 2_2014_Dodatok č 1_o_miestnych_daniach_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,23 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 1/2014 – Územný plán obce Chtelnica Doplnok III.

VZN č. 1_2014_Doplnok III _Územný plán obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,7 kB
Vložené: 8. 9. 2015

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica

VZN č 2_2014_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,66 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č 3_2014_daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,93 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2015

VZN č 4_2014_komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,96 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2013

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica - platné do 1.9.2020

Dodatok_č_1_k_VZN_č_3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,74 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.03/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica - platné do 1.9.2020

VZN č. 3_2013_dotácie z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,86 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.01/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2014

VZN č. 1_2013_komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,03 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2012

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výddavkov škôl a školských zariadení na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č 4_2012_Dodatok č 2_termín úhrady (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby v obci Chtelnica

VZN č. 6_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,47 kB
Vložené: 8. 9. 2015

VZN č.6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby v obci Chtelnica -Dodatok č.1

VZN č. 6_2012_Dodatok č.1_opatrov.služba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,31 kB
Vložené: 8. 9. 2015

VZN 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - neplatné

VZN_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,77 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č.1 k VZN 1/2012 - neplatné

VZN č.1_2012_Dodatok č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,58 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č.1 k VZN 2/2012 - neplatné

VZN č.2_2012_Dodatok č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,61 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.8/2012 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č. 8_2012_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,65 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2013

VZN č. 9_2012_komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,36 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 2/2012 - Dodatok č.2 - neplatné

VZN č. 2_2012_Dodatok č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,62 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 11/2012 - Dodatok č.1 - neplatné

VZN č. 11_2012_Dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,25 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.7/2012 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica- neplatné

VZN č. 7_2012 daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení- neplatné

VZN 10-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení, Dodatok č. 1 - neplatné

VZN 102012, dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 884,36 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom BP, NP a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica- neplatné

VZN č. 2_2012_Dodatok č. 3_o určení nájomného za prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,02 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce- neplatné

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2_2012_o určení nájomného.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,07 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce - neplatné

Dodatok č. 4 k VZN č. 2_2012_o určení nájomného.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,4 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2012 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica - neplatné

VZN_3_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,53 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2011

VZN č.5/2011 o verejných dávkach - Dodatok č.1 - neplatné

VZN č. 5_2011_Dodatok č.1_verejné dávky_KTV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,56 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2011 o verejných dávkach - neplatné

VZN č. 5_2011_Dodatok č.2_verejné dávky_KTV pre PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,98 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 9/2011 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č.9_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,04 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 10/2011 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č.10_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,46 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - platné do 31.12.2012

VZN č.11_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,73 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 5/2011 o verejných dávkach - neplatné

VZN_2011_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,47 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 8/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok - neplatné

VZN_2011_8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,33 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 12/2011 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Chtelnica

VZN č.12_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,12 kB
Vložené: 31. 1. 2012

VZN 2/2011 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2011_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,27 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2011 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2011_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,78 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2011 – Štatút obce Chtelnica

VZN_2011_4_statut_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,02 kB
Vložené: 16. 11. 2011

VZN 3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2011_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,02 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2010

VZN č.7/2010 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce - neplatné

VZN 7_2010 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,83 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 6/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl - neplatné

VZN_2010_6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,12 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 5/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, MŠ - neplatné

VZN_2010_5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,13 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2010_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,95 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 2/2010 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2010_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2010 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2010_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,42 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2010 o verejných dávkach - neplatné

VZN_2010_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,19 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2009

VZN 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- neplatné

VZN_2009_1_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 2/2009 o verejných dávkach - neplatné

VZN_2009_2_odavkach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,04 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2009 o cenách nájmu nebytových a bytových priestorov vo vlastníctve obce - neplatné

VZN_2009_3_cenynajmu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,53 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2008

VZN 5/2008 o určení školského obvodu ZŠ Chtelnica - neplatné

VZN_2008_5_obvodyskola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,2 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 7/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v ZŠ Chtelnica - neplatné

VZN_2008_7_zapisZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,45 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 2/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb - neplatné

VZN_2008_2_caspredaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,26 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2008_1_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,08 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2008 o výške mesačného príspevku na čiast. úhr.výdavkov škôl a šk. zariadení - neplatné

VZN_2008_4_poplMSaZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,32 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 6/2008 Štatút obce Chtelnica - neplatné

VZN_2008_6_statut.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 575,4 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 8/2008 o poskytovaní dotácií - neplatné

VZN_2008_8_dotaciach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2008 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce - neplatné

VZN_2008_3_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,64 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2007

VZN 2/2007 o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2007_2_hroby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,39 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2007_1_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,09 kB
Vložené: 16. 6. 2021