...
Chtelnica

Čo s odpadom?

Pokyny pre nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce Chtelnica upravuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 ktoré určuje spôsob akým občania majú nakladať s  rôznymi druhmi odpadu.

Vo všeobecnosti sa zakazuje:

 • uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto všeobecne záväzným nariadením
 • zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu
 • riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín
 • opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadom z domácností
 • vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie
 • uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akokoľvek vypúšťať zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy
 • zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom

Celé znenie VZN č. 2/2016:

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica

 

Od 1. Januára 2012 sú v obci Chtelnica na 8 miestach umiestnené 1100l kontajnery určené na plasty a papier a v prevádzke zberný dvor v lokalite Dubník!

Prevádzkový poriadok pre zberný dvor:

1. Prevádzkovateľ zariadenia:

Obec Chtelnica
Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica,
telefón: 033/77 94 205

2. Určenie a podmienky uskladnenia.

Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom v Chtelnici, nasledovného charakteru a množstva :

 • Autobaterie a akumulátory všetkých typov
 • Drobný stavebný odpad – po drobných úpravách v byte, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 kg/rok na jedného obyvateľa. Jednorázové množstvo drobného stavebného odpadu nesmie presiahnúť viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo. V prípade väčšieho množstva drobného stavebného odpadu je jeho likvidácia možná len po dohovore s Obecným podnikom služieb spol. s.r.o..
 • Elektrické a elektronické spotrebiče / elektroodpad/ – chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod. –  bez obmedzenia
 • Kompozitné obaly
 • Kovy a obaly z kovu – bez obmedzenia
 • Obaly od farieb a rozpúšťadiel
 • Objemný odpad – len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okené rámy, okná a pod. a  dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v množstve do 1 m3/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac, ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo, pneumatiky automobilov – 4 ks osoba/rok
 • Papier a papierové lepenky
 • Plasty a plastové obaly
 • Sklo, obaly zo skla a tabuľové sklo (okrem skla s drôtom)  -  bez obmedzenia
 • Žiarivky a iné osvetlovacie zdroje

Obsahom odpadu nemôže byť :

 • nerozobratý nábytok
 • uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/
 • chemické látky.

3. Povinnosti dovozcu odpadu.

 • Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa u zodpovedného pracovníka a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.
 • Občan je povinný predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz na zápis o uskladnení odpadu.
 • V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.

4. Obmedzenie.

 • Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem a právnických osôb.
 • Prísne sa zakazuje v priestore zberného dvora fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom!

5. Prevádzkové hodiny.

Deň Prevádzkové hodiny:
pondelok zatvorené
utorok, streda, štvrtok, piatok 10.00-17.00 (obedná prestávka 12.00-13.00)
sobota od 10.00 do 15.00 hod.
ostatné dni a sviatky mimo prevádzky

 

6. Zodpovednosť za prevádzku.

 • Za dodržiavanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri práci a za požiarnu bezpečnosť zodpovedá obsluha zberného dvora, ktorá tiež usmerňuje obyvateľov pri ukladaní odpadu do jednotlivých zberných nádob a zabezpečuje nahlásenie požiadavky na odvoz plných kontajnerov.

Vedúci prevádzky zberného dvora :    pracovník určený obcou

7. Iné možnosti nakladania s odpadom

 • Pre zabezpečenie odvozu väčšieho množstva odpadu pre fyzické osoby, firmy a právnické osoby je možné objednať veľkokapacitný kontajner alebo pristavenie traktorovej vlečky a následný odvoz na skládku prostredníctvom obecnej firmy Obecný podnik služieb spol. s.r.o. na tel. čísle 0905 / 516 428.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky v tomto prevádzkovom poriadku na základe zmien v technickom a zmluvnom zabezpečení prevádzkovania zberného dvora.

 

Ing. Ján Horváth, starosta obce

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 17.10.2019, 20:11:47

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7
1
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Farské oznamy

Farské oznamy

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 17. 10. 2019
17 °C 6 °C
piatok 18. 10. 19/10 °C
sobota 19. 10. 18/10 °C
nedeľa 20. 10. 20/14 °C

Región

logo

logo

Partnerská obec

Partnerská obec:

cejkovice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom