Podlimitné zákazky

 

V súlade s § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.  z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 1000,00 Eur.

 

10. Prieskum trhu – ” Výrub a orezávanie stromov: 5 ks stromov na výrub, 22 ks stromov na orez”

 

9. Prieskum trhu – „ 1/ vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky Obce Chtelnica za roky 2013 a 2014
2/ overenie podľa druhej vety § 16, ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy
3/ vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Chtelnica za roky 2013 a 2014
4/ overenie súladu ukazovateľov vo výročnej správe Obce Chtelnica za roky 2013 a 2014
s údajmi overenej účtovnej závierky
5/ vydanie správ audítora s vyjadrením názoru a stanoviska audítora na individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a vydania dodatku k správe a vyjadrenia stanoviska k overeniu súladu ukazovateľov vo výročnej správe”

 

8. Prieskum trhu – „Reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru východného pavilónu chtelnického kaštieľa
a spracovanie Návrhu na reštaurovanie“

 

7. Prieskum trhu – “Vypracovanie projektovej dokumentácie:

a) Prestavba časti chtelnického kaštieľa

b) Rekonštrukcia strechy pavilónu telocvične ZŠ v obci Chtelnica

c) Stavebné úpravy v objekte detských jasiel pre záchrannú zdravotnú službu”

 

 6. Prieskum trhu – „Doplňujúci architektonicko – historický výskum kaštieľa v Chtelnici – výskum murív odkrytých
archeologickým výskumom, vykonaným v sezóne 2013“

 

 

5. Prieskum trhu – “Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela:

1. Dažďová kanalizácia a odvodnenie miestnej komunikácie Nad Humnami

2. Dažďová kanalizácia a odvodnenie miestnej komunikácie Šimončičova ulica.”

 

 4. Prieskum trhu – “Nákup a dodávka penového polystyrénu EPS, v hrúbke 100 mm, na zateplenie posledného nadzemného podlažia Materskej školy a Zdravotného strediska v celkovom rozmere plochy 182 m².”

 

3. Prieskum trhu – “Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove Základnej školy v Chtelnici”

 

2. Prieskum trhu – “Poznaj Chtelnicu, obec bohatej histórie a prírodných krás – náučno-informačný chodník obce”

 

1. Prieskum trhu -  “Prestavba severného pavilónu „A“ chtelnického kaštieľa pre účely galérie a historickej expozície obce”