VZN obce

Súbor: Názov: Platnosť:
PDF ikona [0.54MB] Dodatok č.1 k VZN 1/2012 Neplatné
PDF ikona [0.41MB] VZN 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.51MB] VZN 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Neplatné
PDF ikona [0.08MB] VZN 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Neplatné
PDF ikona [0.11MB] VZN 10/2011 o miestnych daniach na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.09MB] VZN 9/2011 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.72MB] VZN 7/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [1.68MB] VZN 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.26MB] VZN 4/2011 – Štatút obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.2MB] VZN 3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Neplatné
PDF ikona [0.19MB] VZN 2/2011 o miestnych daniach na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.17MB] VZN 1/2011 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.22MB] VZN 6/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl Neplatné
PDF ikona [0.25MB] VZN 5/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, MŠ Neplatné
PDF ikona [0.14MB] VZN 4/2010 o verejných dávkach Neplatné
PDF ikona [0.2MB] VZN 3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Neplatné
PDF ikona [0.19MB] VZN 2/2010 o miestnych daniach na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.18MB] VZN 1/2010 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.14MB] VZN 3/2009 o cenách nájmu nebytových a bytových priestorov vo vlastníctve obce Neplatné
PDF ikona [0.14MB] VZN 2/2009 o verejných dávkach Neplatné
PDF ikona [0.27MB] VZN 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Neplatné
PDF ikona [0.36MB] VZN 8/2008 o poskytovaní dotácií Neplatné
PDF ikona [0.14MB] VZN 7/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v ZŠ Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.59MB] VZN 6/2008 Štatút obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.14MB] VZN 5/2008 o určení školského obvodu ZŠ Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.22MB] VZN 4/2008 o výške mesačného príspevku na čiast. úhr.výdavkov škôl a šk. zariadení Neplatné
PDF ikona [0.25MB] VZN 3/2008 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce Neplatné
PDF ikona [0.14MB] VZN 2/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb Neplatné
PDF ikona [0.27MB] VZN 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Neplatné
PDF ikona [0.13MB] VZN 2/2007 o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území obce Chtelnica Neplatné