VZN obce

Súbor: Názov: Platnosť:
PDF ikona [7.74MB] VZN 5/2012 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Chtelnica a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitách Platné
PDF ikona [1.61MB] VZN 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.41MB] VZN 3/2012 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.18MB] VZN 12/2011 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [3.49MB] VZN 8/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok Platné
PDF ikona [0.52MB] VZN 5/2011 o verejných dávkach Platné
PDF ikona [0.55MB] Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Neplatné
PDF ikona [0.56MB] Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Neplatné
PDF ikona [0.27MB] Návrh VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.5MB] Návrh VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.54MB] Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.43MB] VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica a o určení miesta a termínu na podávanie žia Neplatné
PDF ikona [0.44MB] Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, Nám. 1. mája 3, Chtelnica a o určení miesta a termínu na podávanie žiadostí na predprimárne Neplatné
PDF ikona [0.36MB] VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.35MB] VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.32MB] Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom BP, NP a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.28MB] VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.27MB] VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.32MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Obce Chtelnica a o určení miesta a termínu na podávanie žiadostí na predprimárne vzdeláva Neplatné
PDF ikona [0.33MB] VZN č.02/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ Obce Chtelnica a o určení miesta a termínu na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Obce Chtel Neplatné
PDF ikona [0.27MB] VZN č.01/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.91MB] VZN č.10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení, Dodatok č. 1 Neplatné
PDF ikona [2MB] VZN č.10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení Neplatné
PDF ikona [2.73MB] VZN č.7/2012 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.56MB] VZN č. 11/2012 - Dodatok č.1 Neplatné
PDF ikona [0.53MB] VZN č. 2/2012 - Dodatok č.2 Neplatné
PDF ikona [0.99MB] VZN č. 11/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Obce Chtelnica a o určení miesta a termínu na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávan Neplatné
PDF ikona [2.48MB] VZN č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [3.83MB] VZN č.8/2012 o miestnych daniach na území obce Chtelnica Neplatné
PDF ikona [0.51MB] Dodatok č.1 k VZN 2/2012 Neplatné