VZN obce

Súbor: Názov: Platnosť:
PDF ikona [0.39MB] VZN 4/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.54MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.31MB] Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.41MB] VZN 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.46MB] VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica, ktorej zriaďovateľom je Obec Chtelnica Platné
PDF ikona [0.47MB] VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica Platné
PDF ikona [0.55MB] Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Platné
PDF ikona [0.27MB] VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.43MB] VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.53MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.33MB] VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.21MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.35MB] VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.19MB] Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výddavkov škôl a školských zariadení na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.21MB] VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v Obci Chtelnica Platné
PDF ikona [0.32MB] Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom BP, NP a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.28MB] VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.31MB] Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2011 o verejných dávkach Platné
PDF ikona [0.23MB] VZN č. 1/2014 – Územný plán obce Chtelnica Doplnok III. Platné
PDF ikona [0.19MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.46MB] VZN č.03/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [8.21MB] VZN č.7/2010 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce Platné
PDF ikona [0.53MB] VZN č. 2/2012 - Dodatok č.2 Platné
PDF ikona [0.51MB] VZN č.6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby v obci Chtelnica -Dodatok č.1 Platné
PDF ikona [0.45MB] VZN č.5/2011 o verejných dávkach - Dodatok č.1 Platné
PDF ikona [0.51MB] Dodatok č.1 k VZN 2/2012 Platné
PDF ikona [0.5MB] VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby v obci Chtelnica Platné
PDF ikona [7.74MB] VZN 5/2012 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Chtelnica a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitách Platné
PDF ikona [1.61MB] VZN 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.41MB] VZN 3/2012 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica Platné