VZN obce

Súbor: Názov: Platnosť:
PDF ikona [0.12MB] Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Chtelnica Platné
PDF ikona [0.17MB] VZN č. 2/2018 Platné
PDF ikona [0.22MB] VZN č. 1/2018 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.19MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.38MB] VZN č. 8/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v Obci Chtelnica Platné
PDF ikona [0.57MB] VZN č. 7/2017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.41MB] VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.6MB] VZN č. 5/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v Obci Chtelnica Platné
PDF ikona [0.39MB] VZN 4/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.54MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.31MB] Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.41MB] VZN 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.46MB] VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica, ktorej zriaďovateľom je Obec Chtelnica Platné
PDF ikona [0.47MB] VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica Platné
PDF ikona [0.27MB] VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.43MB] VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.53MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.33MB] VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.21MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.19MB] Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výddavkov škôl a školských zariadení na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.21MB] VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v Obci Chtelnica Platné
PDF ikona [0.28MB] VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.31MB] Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2011 o verejných dávkach Platné
PDF ikona [0.23MB] VZN č. 1/2014 – Územný plán obce Chtelnica Doplnok III. Platné
PDF ikona [0.19MB] Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Chtelnica Platné
PDF ikona [0.46MB] VZN č.03/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica Platné
PDF ikona [8.21MB] VZN č.7/2010 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce Platné
PDF ikona [0.51MB] VZN č.6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby v obci Chtelnica -Dodatok č.1 Platné
PDF ikona [0.45MB] VZN č.5/2011 o verejných dávkach - Dodatok č.1 Platné
PDF ikona [0.5MB] VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby v obci Chtelnica Platné