Tlačivá na stiahnutie

Stavebné konanie:
Súbor: Názov:
PDF ikona [0.29MB] Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta
PDF ikona [0.02MB] Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností
PDF ikona [0.13MB] Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
PDF ikona [0.13MB] Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
PDF ikona [0.06MB] Žiadosť o súhlas na povolenie zmeny stavby MZZO, zmeny palív a surovín, zmeny technologických zariadení
PDF ikona [0.06MB] Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - PO
PDF ikona [0.06MB] Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - FO
PDF ikona [0.14MB] Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
PDF ikona [0.09MB] Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - PO
PDF ikona [0.27MB] Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - FO
PDF ikona [0.07MB] Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
PDF ikona [0.03MB] Nariadenie odstránenia stavby – podnet
PDF ikona [0.07MB] Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku
PDF ikona [0.14MB] Žiadosť o povolenie terénnych úprav
PDF ikona [0.05MB] Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
PDF ikona [0.1MB] Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
PDF ikona [0.05MB] Prehlásenie o vzdaní sa odvolania
PDF ikona [0.13MB] Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností k osadeniu stavby
PDF ikona [0.12MB] Podnet na vykonanie štátneho stavebného dozoru
PDF ikona [0.13MB] Oznámenie o začatí stavby
PDF ikona [0.21MB] Ohlásenie stavebných úprav
PDF ikona [0.31MB] Ohlásenie udržiavacích prác
PDF ikona [0.13MB] Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru
PDF ikona [0.2MB] Vydanie kolaudačného rozhodnutia
PDF ikona [0.08MB] žiadosť o zmenu účelu užívania
PDF ikona [0.15MB] žiadosť o povolenie odstránenia stavby
PDF ikona [0.21MB] žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
PDF ikona [0.17MB] Ohlásenie jednoduchej stavby
PDF ikona [0.08MB] Ohlásenie drobnej stavby
PDF ikona [0.34MB] Ohlásenie o drobnej reklamnej stavby
PDF ikona [0.3MB] Reklamné stavby
PDF ikona [0.1MB] Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
PDF ikona [0.18MB] Žiadosť o vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby
PDF ikona [0.12MB] Žiadosť o vydanie určenia prenos. dopravného značenia na miestnych komunikáciách
PDF ikona [0.25MB] Žiadosť o povolenie výrubu stromov
PDF ikona [0.16MB] Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu
PDF ikona [0.12MB] Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách
PDF ikona [0.13MB] Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)
PDF ikona [0.17MB] Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka)
PDF ikona [0.17MB] Všeobecné pokyny k stavebnému konaniu
PDF ikona [0.13MB] Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prípojku
PDF ikona [0.11MB] Žiadosť o vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavbu rodinného domu
PDF ikona [0.11MB] Žiadosť o trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy

Dane a poplatky:
Súbor: Názov:
[0.2MB] Čestné prehlásenie domáce kompostovisko- rod. domy
[0.2MB] Čestné prehlásenie komunitné kompostovisko- byty
[5.55MB] Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 2015
[0.14MB] Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO
[0.14MB] Prehlásenie o spoluvlastníctve
[0.29MB] Daňové priznanie k dani za predajné automaty
[0.29MB] Daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
[0.18MB] Daňové priznanie - priznanie k dani z pozemkov
[0.27MB] Daňové priznanie k dani zo stavieb - viaceré účely
[0.23MB] Daňové priznanie k dani zo stavieb - jeden účel
[0.16MB] Poučenie k vyplneniu tlačiva Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
[0.61MB] Daňové priznanie - priznanie k dani za psa PO
[0.54MB] Daňové priznanie - priznanie k dani za psa FO
[0.07MB] Potvrdenie o podaní Daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
[0.16MB] Daňové priznanie k dani z bytov
[0.12MB] Štvrťročné vyúčtovanie – daň za ubytovanie
[0.12MB] Oznámenie o zmene adresy – komunálny odpad
[0.13MB] Oznámenia k zániku poplatku za komunálny odpad
[0.16MB] Daň z nehnuteľnosti – oznámenie – vznik – zánik daňovej povinnosti

Podnikanie:
Súbor: Názov:
[0.2MB] Ohlásenie prevádzkarne
[0.29MB] Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

Dotácie:
Súbor: Názov:
[0.22MB] Žiadosť o pridelenie bytu
[0.21MB] Zaúčtovanie dotácie
[0.18MB] Zmluva o poskytnutí dotácie
[0.14MB] Žiadosť o dotáciu