Zverejnenie zámeru

Obec Chtelnica zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dokument: PDF ikona ZVEREJNENIE ZÁMERU_prípad hodný osobitného zreteľa_Fabuľa