Oznámenie o vyhlásení výberového konania – Riaditeľ Obecnej knižnice v Chtelnici

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 Obec Chtelnica v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v  znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Obecnej knižnice v Chtelnici, Námestie 1. mája 495/52, Chtelnica.

 

Rozsah pracovného úväzku: čiastočný úväzok – 6 hodín týždenne

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

- vítaná je minimálna 2-ročná odborná prax,

- odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach),

- ovládanie štátneho jazyka,

- bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, manažérske zručnosti  a osobné    predpoklady na výkon funkcie,

- zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie,

- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- profesijný štruktúrovaný životopis a fotokópiu dokladu o vzdelaní,

- predloženie výpisu z registra trestov (nie staršieho ako 3 mesiace),

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle         § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Základná zložka mzdy:

 

- v rozsahu 61,20 – 87,60 Eur brutto mesačne pri čiastočnom úväzku 6 hodín týždenne v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Základná zložka mzdy je stanovená  podľa zákona 553/2003 Z.z., platová trieda 7.

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte poštou alebo osobne na Obecný úrad v Chtelnici, Námestie 1.mája 495/52, 922 05 Chtelnica najneskôr do 20.08.2018 v zalepenej obálke označenej nápisom ,,Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka Obecnej knižnice v Chtelnici.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

 

Chtelnica 03. 08. 2018