Oznámenie o vyhlásení výberového konania – finančný účtovník/účtovníčka

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 Obec Chtelnica v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu

finančný účtovník/účtovníčka:

 

Výkon práce: Obecný úrad v Chtelnici

Charakteristika pracovného miesta:
- komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce
- spracovanie závierky, finančných výkazov a daňových priznaní

- konsolidovaná účtovná závierka
- zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
- spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou
- pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Kvalifikačné predpoklady:

- Úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

- bezúhonnosť,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- zdravotná spôsobilosť,

Kritériá a požiadavky:
- ovládanie podvojného účtovníctva
- znalosť účtovných a daňových zákonov
- zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
- zákon o finančnej kontrole
- zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve
- ovládanie PC – programy: Word, Excel, internet – základy.

Výhodou je: prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu

prax v oblasti rozpočtu a plánovania

znalosť ekonomiky rozpočtových a príspevkových organizácií

znalosť práce s účtovným programom URBIS

 

Osobnostné predpoklady: dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

 

Základná zložka mzdy:

 - podľa zákona 553/2003 Z.z., platová trieda 8, minimálne 448,50 – 642,50 Eur brutto mesačne v závislosti od počtu odpracovaných rokov  + osobné ohodnotenie.

 

Zozam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis, fotokópia dokladu o vzdelaní
3. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte mailom na adresu: galbova@chtelnica.sk, prip. ich doručte poštou alebo osobne na Obecný úrad v Chtelnici, Námestie 1.mája 495/52, 922 05 Chtelnica najneskôr do 15.08.2018.

Uchádzač o pracovnú pozíciu – finančný účtovník po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.
Dátum možného nástupu: 01.09.2018
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

 

 

Kontakt: Danka Galbová     Telefón: 033/77 94 125
e-mail.: galbova@chtelnica.sk

 

 

 

Chtelnica 30. 07. 2018