Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej podobe
na adresu: Obec Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica,
alebo elektronickej forme na adresu chtelnica@chtelnica.sk.

Lehota na doručenie oznámenia končí dňom 11.09.2018. Na oznámenia doručené
po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.