Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Kuki Štefan922 05  Chtelnica

 

Písomnosť č.:  2018/000915 zo dňa 07.05.2018  je uložená na  Obecnom úrade v Chtelnici.

 

Z dôvodu, že  pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Obce Chtelnica, číslo konania 2018/00059 zo dňa 07.05.2018 v zmysle ust. § 5 zákona NR SR č. 500/2004 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Chtelnici v čase úradných  hodín.

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov  posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.