Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Polakovičová Lucia, 922 05  Chtelnica

 

Písomnosť č.:  12018/0404 zo dňa 30.04.2018  je uložená na  Obecnom úrade v Chtelnici.

 

 

Z dôvodu, že  pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Obce Chtelnica, číslo konania 12018/0404 zo dňa 30.04.2018  verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2  zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Chtelnici v čase úradných  hodín.

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov  posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.