VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Dobrá Voda, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podl’a § 4 odst.3 písm. j) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že

prerokovanie návrhu „Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č.2/2017″ sa uskutoční v termíne od 19.1. 2018 do 19.2. 2018.

Navrhovaná zmena sa týka zámeru vytvoriť podmienky pre rozvoj areálu hradu, nových rozvojových plôch pre bývanie a plôch, ktoré by slúžili pre rozvoj poľnohospodárskej výroby.

Navrhované zmeny sa dotýkajú 14 lokalít na území obce.

Bližšie informácie sa dozviete na tu: http://www.obecdobravoda.eu/sk/verejna-vyhlaska_uzemny-plan-obce-dobra-voda-zmeny-a-doplnky-c-22017/