Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Macko Peter, 922 05  Chtelnica

Písomnosť č.:  O2017/001115 zo dňa 20.09.2017  je uložená na  Obecnom úrade v Chtelnici.

Z dôvodu, že  pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Obce Chtelnica, číslo konania O2017/001115 zo dňa 20.09.2017 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2  zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Chtelnici v čase úradných  hodín.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov  posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Dátum vyvesenia: 26.09.2017