Oznámenie o uložení listovej zásielky

Obecný úrad Chtelnica, ohlasovňa pobytu, oznamuje občanovi Lenka Súkeniková, trvale bytom Obec Chtelnica, že jej na Obecný úrad v Chtelnici bola doručená doporučená úradná listová zásielka určená do vlastných rúk.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52 v úradných hodinách:
Pondelok: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 16,00 hod.
Utorok: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 16,00 hod.
Streda: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 17,30 hod.
Piatok: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 14,30 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Po tejto lehote bude písomnosť vrátená späť.

Dátum vyvesenia: 08.09.2017