Výberové konanie

Obec Chtelnica

v súlade s ust. § 6 odst. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Chtelnici na pozíciu

finančný účtovník/účtovníčka:

Výkon práce: Obecný úrad v Chtelnici

Charakteristika pracovného miesta:
- samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu
- spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
- konsolidovaná účtovná závierka
- zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
- spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou
- pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Kritériá a požiadavky:
- Ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu
- účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií
- znalosť účtovných a daňových zákonov
- zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
- zákon o finančnej kontrole
- zákon o účtovníctve
- zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve
- ovládanie PC – programy: Word, Excel, internet

Výhodou je: prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu
prax v oblasti rozpočtu a plánovania
znalosť ekonomiky rozpočtových a príspevkových organizácií
práca s účtovným programom URBIS

Osobnostné predpoklady: dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto môžu svoje žiadosti a  doklady zaslať alebo doručiť poštou , mailom, alebo osobne na obecný úrad, Námestie 1.mája 495/52, 922 05 Chtelnica v termíne do 14.09.2017 s označením „Výberové konanie“

Uchádzač o pracovnú pozíciu – finančný účtovník po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

Dátum možného nástupu: 01.10.2017
Obec si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: Danka Galbová    Telefón: 033/77 94 125
e-mail.: galbova@chtelnica.sk

V Chtelnici dňa 28. 08. 2017