Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

V e r e j n á     v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:    Eko-Styl s.r.o.,  Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica

Písomnosť č.:              101393542/2017  zo dňa 21.06.2017,  je uložená na Daňovom úrade Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava.

Z dôvodu, že pobyt  účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňovom úrade Trnava,  číslo konania 101393542/2017 zo dňa  21.06.2017 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2  zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov  posledný deň tejto lehoty sa považuje  za deň doručenia.

Dátum vyvesenia: 24.07.2017