Zámer navrhovanej činnosti

Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie  zaslalo Obci Chtelnica ako dotknutej obci zámer navrhovanej činnosti „Hospodárstvo pre intenzívny malochov pstruhovitých rýb“.

Obyvateľa obce sa môžu k tomuto zámeru navrhovanej činnosti vyjadriť. Obec na základe Vašich pripomienok k zámeru navrhovanej činnosti spracuje stanovisko, ktoré zašle Okresnému úradu Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

 

Zámer sa nachádza na Obecnom úrade. Do zámeru navrhovanej činnosti môžete nahliadnuť  najneskôr do 05.júna 2017.

 

Bližšie informácie na: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hospodarstvo-pre-intenzivny-malochov-pstruhovitych-ryb