Výberové konanie

Obec Chtelnica

 v súlade s ust. § 6 odst. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Chtelnici na pozíciu

finančný účtovník/účtovníčka

Výkon práce: Obecný úrad v Chtelnici

Charakteristika pracovného miesta:
- samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu
- spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní

- konsolidovaná účtovná závierka
- zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
- spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou
- pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo, úplné stredné odborné vzdelanie – ukončené maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Kritériá a požiadavky:
- ovládanie podvojného účtovníctva  so zameraním na verejnú správu
- účtovníctvo  rozpočtových a príspevkových organizácií
- znalosť účtovných a daňových zákonov
- zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
- zákon o finančnej kontrole
- zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve
- ovládanie PC – programy: Word, Excel, internet

Prax: v oblasti účtovníctva – 3 roky

Výhodou: znalosť účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, práca s programom URBIS

Osobnostné predpoklady: dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto môžu svoje žiadosti a  doklady zaslať alebo doručiť poštou , mailom, alebo osobne na obecný úrad, Námestie 1.mája 495/52, 922 05 Chtelnica v termíne  do 11.11.2016.

Uchádzač o pracovnú pozíciu – finančný účtovník po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.
Dátum možného nástupu: 01.12.2016
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov!

Kontakt:  Danka Galbová           Telefón: 033/77 941 25
e-mail.: galbova@chtelnica.sk

 

V Chtelnici, 17.10.2016