Výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou

Obec Chtelnica

 

v zmysle ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka 

Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie prvej atestácie podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 3 rokov od nástupu na funkciu riaditeľa
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Riadiaca prax je výhodou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • kópia dokladu o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení v neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvádzaných v prílohe žiadosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa §10 zákona NR SR č.317/2009 Z.z.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 13.6.2016 do 16:00 hod. na adresu:

Obec Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05  Chtelnica

Obálku označte heslom “Výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ – NEOTVÁRAŤ”.

 

Termín nástupu do zamestnania:  1.8.2016

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Chtelnici, 13.5.2016                                                   Ing. Peter Radošinský, starosta obce