Blahoželanie k jubileu Dr. Kapellera

Vážení spoluobčania

Chcem obrátiť Vašu pozornosť na dôležitú informáciu. 12. novembra 2011 sa dožil 85 plodných rokov profesor MUDr. Karol Kapeller, DrSc., emeritný profesor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, čestný občan našej Chtelnice. Úprimne a srdečne mu k tomu blahoprajem. Mám úprimnú radosť, že je na svoj vek relatívne v dobrom zdraví a ako vždy aj v dobrej nálade.

MUDr. Karol Kapeller, DrSc.

V mladosti do 15 rokov sme spoločne žili v ťažkých sociálnych podmienkach v Chtelnickom majeri. Spoločne sme navštevovali gymnázium v Trnave za zložitých dopravných a ubytovacích podmienok. Ja, v roku 1943 z ekonomických podmienok rodiny po zvládnutí náročných skúšok bol som prijatý do vojenského reálneho gymnázia v Martine. On po ukončení gymnázia, začal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1952.

Postupne pôsobil ako asistent, docent, profesor v Anatomickom ústave Lekárskej fakulty v Bratislave. Zostal jej verný 25 rokov, kde viedol praktické cvičenia a po celú dobu prednášal anatómiu. Zaviedol nové metodiky výskumu a rozvinul výskum ultraštruktúry tkanív za pomoci novej histologickej technológie. V rokoch 1964 – 65 odišiel na študijný pobyt do Anglicka na Department of Anatomy University of Sheffield. Jeho značná pracovitosť mu priniesla objaviteľské práce v oblasti prúdenia axopolasmy v autonómnych nervových vláknach. Výsledky jeho práce boli uverejnené v Proceedings of the Royal Society, B. Journal of Anatomy, Journal of Physiology, Journal of Pharmacology a v ďalších. Túto etapu práce zavŕšil napísaním diela “Štruktúra autonómneho nervového vlákna”. Výsledky jeho práce dokazujú, že on nielen študoval ale aj tvoril a vychovával svojich nasledovníkov, mnohí sú z nich asistenti, docenti a profesori.

Ďalšou etapou jeho práce je kapitola vedecko-pedagogická na Ústave histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa stal vedúcim ústavu a ako emeritný profesor tam pôsobí v súčasnosti. Ku zlepšeniu situácie v učebných textoch pre Lekárske fakulty napísal celoštátne učebnice: Histológia, Embryológia, Histológia pre stomatológov, Cytológia pre medikov a Embryologický atlas v slovenskom aj anglickom jazyku.

Okrem širokého záberu vo vedecko-pedagogickej činnosti nezabudol na svoj talent z gymnaziálneho štúdia, začal písať poéziu, eseje a doteraz vydal 7 knižných básnických zbierok, je možné nazvať ho “vedec so srdcom básnika”. Je nositeľom “Zlatej medaile Univerzity Komenského” a “Národnej ceny Slovenskej republiky”

Náročná pedagogická a vedecká činnosť spojená so znalosťou cudzích jazykov vyžadovala odriekanie v bežnom živote. Náš jubilant ako milovník prírody našiel odpočinok v poľovníctve a rybárstve. Jeho trofeje sú zaujímavé.

Neodmysliteľnú pomoc a pozornosť pri jeho náročnej práci mu vytvárala jeho starostlivá, verná manželka Prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc. Rodinné lekárske jablko nepadlo ďaleko od stromu. Syn Karol je úspešný lekár v Anglicku a dcéra Dagmar je telovýchovná lekárka. Vnučka Alicka je už lekárkou v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, Karolínka študuje medicínu na Lekárskej fakulte v Londýne a Janka skončila štúdium románskych jazykov na Univerzite v Nottinghame.

 

Vážení spoluobčania, na základe uvedených skutočností môžeme byt’ na nášho rodáka právom hrdí. Ani jeden občan Chtelnice v minulosti nedosiahol také výsledky. To je pre nás občanov Chtelnice najdôležitejšie, môžeme ho právom považovať za “Chtelničana číslo 1″. Vážený pán profesor – milý Karolko, úprimne a srdečne Ti prajem pevné zdravie aby si nemusel využívať Tvoje bohaté skúsenosti voči sebe, Tvojej rodine aby si ešte dlho mohol písať verše pre rodákov, chodiť do “Chtelnice lebo len potom budeš zdravý prevelice”.

Ing. Rudolf Tvaroška